Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt

Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven, inclusief verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386.

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en aanverwante werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever;
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;
  3. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen.
 3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen vermoed wordt een overeenkomst tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte
 4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.
 3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.
 5. Voor zover dat in het kader van de werkzaamheden relevant is zorgt opdrachtgever dat opdrachtnemer de beschikking heeft over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 6. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Inspectie SZW gestelde veiligheidsvoorschriften
 7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
 8. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk. 
 9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 10. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
 11. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
 12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 13. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden
 14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen
 15. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen

 1. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn tenzij expliciet benoemd niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden. Prijswijziging is ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts opzeggen indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en nadat opdrachtnemer in gebreke is gesteld en haar een redelijke gelegenheid is geboden tot nakoming van de overeenkomst.
 2. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
 3. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, vertragingsschade en/of bedrijfsschade.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 8. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
 9. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
 10. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheidsen milieugevaarlijke stoffen.
 12. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
 13. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken 

 1. Opdrachtgever heeft het recht het werk zowel tussentijds als bij oplevering te keuren. Indien opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient zij opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 3. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
 4. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 5. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
 6. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden zijn om het werk niet te aanvaarden in het kader van de eerste oplevering.
 7. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 8. Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele kleine gebreken door de opdrachtnemer zijn hersteld en de opdrachtgever het werk definitief heeft goedgekeurd.

Artikel 8 - Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 - Betaling en rente 

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te factureren.
 4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.
 6. In geval van liquidatie, faillissement ,surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer de Wsnp op opdrachtgever van toepassing wordt of hij – in geval van een natuurlijke persoon – komt te overlijden, dan wel wanneer opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/ of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur

Artikel 10 - Zekerheidsstelling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen.
 2. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 - Opzegging van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
 3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom dan wel voor een boete van 10% van de gedurende het afgelopen jaar aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen - voor iedere dag opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 3. Voor zover een geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut.

Glas vervangen? Bezoek onze showroom

Als u uw glas wilt vervangen, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Glas bepaalt in hoge mate de uitstraling van uw pand en/of woonhuis. Tegenwoordig is er zoveel keus in de verschillende soorten glas dat je als niet professional al gauw de weg kwijt raakt. Ga dus niet over één nacht ijs en laat u tijdens een heerlijk kopje koffie adviseren in onze showroom. Samen bekijken we de huidige situatie van uw pand en/of woonhuis en komen met een gedegen plan van aanpak en bijbehorend advies waar je het beste in kunt investeren.

Onze showroom bevat een:

 • Ruime collectie figuurglas panelen
 • Proefopstellingen voor ventilatieroosters en voorzetramen
 • HR ++ glas
Maak een afspraak

Geïnteresseerd in onze diensten?
Neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Telefoon icoon 026 - 443 21 58

Interesse?

Warnsborn
Warnsborn
Schilderwerk
Rodekruislaan
Rodekruislaan
Schilderwerk
Emmastraat
Emmastraat
Schilderwerk
Gemeentehuis Westervoort
Gemeentehuis Westervoort
Schilderwerk
Musiskwartier
Musiskwartier
Schilderwerk
Raadhuisplein
Raadhuisplein
Glaswerk
Bockhorst Landgoed
Bockhorst Landgoed
Schilderwerk
Gemeentehuis Rozendaal
Gemeentehuis Rozendaal
Schilderwerk
Museum Kamstraat Nijmegen
Museum Kamstraat Nijmegen
Schilderwerk
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Schilderwerk
Zwanensingel Velp
Zwanensingel Velp
Schilderwerk
Van Tienhovenlaan
Van Tienhovenlaan
Schilderwerk
Lange Griet
Lange Griet
Schilderwerk
Cordesstraat
Cordesstraat
Glaswerk
Burgemeestersplein te Arnhem
Burgemeestersplein te Arnhem
Schilderwerk
Emmastraat Velp
Emmastraat Velp
Schilderwerk
Eijerkamp Zutphen
Eijerkamp Zutphen
Glaswerk
Van Der Grijnstraat Doetinchem
Van Der Grijnstraat Doetinchem
Schilderwerk
Kerkstraat
Kerkstraat
Glaswerk
Heegsche Bouwing
Heegsche Bouwing
Schilderwerk
Mesdaglaan
Mesdaglaan
Schilderwerk
Roemer Vischerstraat Arnhem
Roemer Vischerstraat Arnhem
Schilderwerk
Beatrixlaan Wageningen
Beatrixlaan Wageningen
Schilderwerk
Maarten Gorrisstraat
Maarten Gorrisstraat
Schilderwerk
Wilhelminaweg te Dieren
Wilhelminaweg te Dieren
Schilderwerk
Résidence Roosendael te Rozendael
Résidence Roosendael te Rozendael
Schilderwerk
Velperweg te Arnhem
Velperweg te Arnhem
Schilderwerk
Opleiden leerling
Opleiden leerling
Schilderwerk
Lange Spruit te Didam
Lange Spruit te Didam
Schilderwerk
De Wetstraat te Arnhem
De Wetstraat te Arnhem
Schilderwerk
van Wageningenstraat te Arnhem
van Wageningenstraat te Arnhem
Schilderwerk
Impact te Duiven
Impact te Duiven
Schilderwerk
Radarpad te Arnhem
Radarpad te Arnhem
Schilderwerk
Kardinaal de Jonglaan te Didam
Kardinaal de Jonglaan te Didam
Schilderwerk
Rozendaalselaan te Velp
Rozendaalselaan te Velp
Schilderwerk
Diedenweg te Bennekom
Diedenweg te Bennekom
Schilderwerk
Schonenbergsingel te Velp
Schonenbergsingel te Velp
Schilderwerk
Prumenlaan te Arnhem
Prumenlaan te Arnhem
Schilderwerk
Apeldoornseweg/Nijhofstraat te Arnhem
Apeldoornseweg/Nijhofstraat te Arnhem
Schilderwerk
Apeldoornseweg te Arnhem
Apeldoornseweg te Arnhem
Schilderwerk
Oude Diedenweg te Wageningen
Oude Diedenweg te Wageningen
Schilderwerk
Koepoort te Doesburg
Koepoort te Doesburg
Schilderwerk
Loplein te Arnhem
Loplein te Arnhem
Schilderwerk
Jan Vethstraat te Arnhem
Jan Vethstraat te Arnhem
Schilderwerk
Bosboomstraat te Duiven
Bosboomstraat te Duiven
Schilderwerk
Koningstraat te Arnhem
Koningstraat te Arnhem
Schilderwerk
Westeneynde te Westervoort
Westeneynde te Westervoort
Schilderwerk
Waterbergseweg te Arnhem
Waterbergseweg te Arnhem
Schilderwerk
Bankertlaan te Velp
Bankertlaan te Velp
Schilderwerk
Van Goghstraat te Arnhem
Van Goghstraat te Arnhem
Schilderwerk
Den Bruijl te Velp
Den Bruijl te Velp
Schilderwerk
Kerkstraat te Velp
Kerkstraat te Velp
Schilderwerk
Bockhorst te Spankeren
Bockhorst te Spankeren
Schilderwerk
Schefferlaan te Heveandorp
Schefferlaan te Heveandorp
Schilderwerk
Noorderlijke Parallelweg te Velp
Noorderlijke Parallelweg te Velp
Schilderwerk
Brugstraat te Arnhem
Brugstraat te Arnhem
Schilderwerk
De Geneststraat te Arnhem
De Geneststraat te Arnhem
Glaswerk
Formerhoekweg te Ruurlo
Formerhoekweg te Ruurlo
Schilderwerk
Hulkesteinseweg te Arnhem.
Hulkesteinseweg te Arnhem.
Schilderwerk
Landgoed Middachten de Steeg
Landgoed Middachten de Steeg
Schilderwerk
Landgoed Bockhorst te Spankeren
Landgoed Bockhorst te Spankeren
Schilderwerk
Brederode te Duiven
Brederode te Duiven
Glaswerk
Betuwestraat te Arnhem
Betuwestraat te Arnhem
Schilderwerk
Jan van Emdenweg te Oosterbeek
Jan van Emdenweg te Oosterbeek
Schilderwerk
Oude Velperweg 73 te Arnhem
Oude Velperweg 73 te Arnhem
Schilderwerk
Oude Bennekomseweg te Wageningen.
Oude Bennekomseweg te Wageningen.
Schilderwerk
Herenstraat te Wageningen
Herenstraat te Wageningen
Schilderwerk
Heuvelakkersestraat te Aerdt
Heuvelakkersestraat te Aerdt
Schilderwerk
Heemskerklaan te Velp
Heemskerklaan te Velp
Glaswerk

Bereken uw investering

Krijg in 4 eenvoudige stappen inzicht in uw investering:
 1. Download de calculator.
 2. Vul uw gegevens in.
 3. Krijg inzicht in uw investering.
Download de calculator
Contactinformatie

De schilder voor de regio’s Duiven, Velp, Dieren, Doetinchem, Arnhem, Veenendaal en Oosterhout

Het werkterrein van Joop Wallbrink Schilders- & Glaswerken ligt circa 100km rondom duiven. Wilt u een gedegen offerte voor uw schilder-, onderhouds- en glaswerkzaamheden? Maak dan een afspraak met ons. Wij komen langs om de werkzaamheden en uw wensen te inventariseren en brengen deskundig advies uit. In de gespecificeerde offerte staat precies omschreven wat wij doen en de investering voor de werkzaamheden.

Contact
Vergrootglas
Ratio 33, 6921 RW in Duiven